Budmerice Spring Fling (April 14, 2018)

From: April 14, 2018

To: April 15, 2018

Location: Budmerice

Capacity: 95

Reserved for Slovak players: 30

Director

 • Name: Stefan Dobrev
 • Phone: +421948504628
 • Email: stefan.dobrev@savba.sk

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SDGL A

Registration:

 • Closed

About:

KDE

     

WHERE

V parku okolo Budmerického kaštieľa.

 

In the park surrounding the  Manor House Budmerice.

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), ŽENY (FPO), MASTERS (MPM), JUNIORI (MJ1), JUNIORKY (FJ1)

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), MASTERS(MPO), JUNIORS (MJ1), FEMALE JUNIORS (FJ1)

 

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C, Slovenská discgolfová liga A   PDGA C,  Slovak Disc Golf League A
     

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

     

Ihrisko má 19 jamiek a nachádza sa v krásnom zámockom parku, skoro rovný terén, technické jamky s často dobre krytými košmi. Sobotu sa hrajú dve kolá po 19 jamiek, jedno pred obedom a druhé poobede. V nedeľu doobeda sa hrá jedno 19 jamkové kolo. Poobede najlepších 48 hráčov (približne vrchné dve tretiny v každej kategórii) hrá 12-jamkové finále.

 

The course has 19 holes and is set in a beautiful manor park. The terrain is almost flat with techincal holes with many well guarded baskets. On Saturday morning we play a round of 19 holes. In the afternoon we play the second round of the same 19 holes. On Sunday morning we play the third round, followed by a short break and the finals (details to be announced later|


V prípade rovnosti skóre  na prvých miestach OPEN alebo WOMEN rozhoduje rozhod v poradí na jamkách 1, 2, 18. V prípade, že sa nerozhodne, rozhodne CTP na jamke číslo 17.

 

In the case of a draw on places 1-3 in MPO and FPO after the final round sudden death on holes 1, 2 and 18 will be played, followed by CTP on 17 if necessary.

MAPA IHRISKA

 

COURSE MAP

Mapa ihriska na Facebooku

Pre tých čo sa nekamarátia s Facebookom

 

Course map, Facebook

Facebook-free link

     

PROGRAM TURNAJA (predbežný)

 

TOURNAMENT SCHEDULE (preliminary)

Piatok 13. apríla 2018

 

Friday, April 13, 2018

15:00 ihrisko pripravené na tréning

19:00 - 20:30 registrácia v penzióne  Lindava, možnoať večere

 

15:00 the course ready for practise 

19:00 - 20:30 registration in pension Lindava, possibiltz of dinner there

Sobota 14.apríla 2018

 

Saturday April 14, 2018

08:00 registrácia hráčov na mieste turnaja

 

08:00 on-site registration

08:45 stretnutie hráčov

 

08:45 player’s meeting

09:15 prvé kolo (19 jamiek)

 

09:15 start of the first round (19 holes)

12:15 prestávka na obed (KVAK)

 

12:15 lunch (KVAK)

13:45 stretnutie hráčov

 

13:45 player’s meeting

14:00 druhé kolo (19 jamiek)

 

14:00 second round (19 holes)

17:00 extra discgolfová súťaž

  17:00 weird discgolf competition

18:30 večera (KVAK)

 

18:30 dinner @ KVAK

20:00 puttovacia súťaž a prípadne ďalší program (KVAK)

 

20:00 puting contest and perhaps other program (KVAK)

     

Nedeľa 15.apríla 2018

 

Sunday April 15, 2018

08:30 stretnutie hráčov

 

08:30 player’s meeting

08:45 tretie kolo (19 jamiek)

 

08:45 third round (19 holes)

11:45  obed (KVAK)

 

11:45 lunch (KVAK)

13:15 finále (12 jamiek)

 

13:15 finals (12 holes)

15:30 vyhodnotenie

 

 15:30 awards ceremony

     

EXTRA SÚŤAŽE

 

EXTRA COMPETITIONS

 - esový fond, CTP-čka, súťaž v puttovaní, ...    - Ace pool, CTPs, putting competition, ...
     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia je na tejto stránke do 10.4. 2018, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie piatok večer a sobotu rána.

Pre účastníkov zo Slovenska je rezervovaných 30 miest, ktoré budú držané do 11.3. 2018.

Každý hráč, ktorý bude zaradený do zoznamu potvrdených hráčov, či už priamo registráciou, alebo posunom z waiting listu, alebo udeleným uvoľnenej voľnej karty, bude upovedomený o tejto skutočnosti emailom. Následne do 14 dní musí tento hráč uhradiť turnajové poplatky, inak bude vyradený zo zoznamu registrovaných hráčov.

Registrácie zrušené pred 15.3. budú plne refundované. Registrácie zrušené po 10.4. 09:00 CET  nebudú refundované vôbec. Registrácie zrušené medzi týmito termínami budú refundované 50%.

 

 

Registration is on this website until April 10, 2018 or, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration on Friday evening and Saturday morning.

30 spots are reserved for players from Slovakia. These spots will be held until 11.3. 2017.

Every player who receives a confirmed spot for the tournament (direct registration, moving from the waiting list or receiving the wild card) will be informed by an email. He/she needs to pay the tournament fees in 14 days after the confirmation email, otherwise he/she will be removed from the list of registered players.

Registrations cancelled before 15.3. will be fully refunded. Registrations cancelled after 10.4. 09:00 CET won't be refunded. Registrations cancelled between these dates will be 50% refunded.

Pri online registrácii uveďte vaše preferencie ohľadom ubytovania a stravy.    Please, indicate your food and accommodation preferences in the online registration form.

V poznámke v registračnom formulári uveďte

 1. preferovaný typ izby (dvojlôžková, trojlôžková),
 2. mená osôb, s ktorými chcete byť ubytovaní,
 3. v ktoré dni máte záujem o raňajky
 4. čokoľvek iné čo považujete za relevantné
 

In the note in the on-line registration form indicate

 1. preferred room size (double, triple),
 2. names of the preferred roommates,
 3. days on which you want a breakfast at the hotel,
 4. anything else you consider relevant
     

REGISTRAČNÝ POPLATOK (predbežné)

 

REGISTRATION FEE (preliminary)

22 € včasný turnajový poplatok na hráča (zaplatený do 3.4.2017)

 

22 € early bird player fee (received by April 3, 2017)

10 € včasný turnajový poplatok pre juniorov (zaplatený do 3.4.2017

 

10 € early bird junior player fee (received by April 3, 2017)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

25 € (12 € juniori) neskorý turnajový poplatok (zaplatený na mieste počas registrácie), žiadne zľavy pre členov SAF

 

25 € (12 € juniors) late player fee (paid during the on-site registration), no discounts for SAF members. 

Registračný poplatok pokrýva štartovné, turnajový balíček a 0.5l kofoly ku každému obedu . Jedlo a ubytovanie je extra.

 

The registration fee covers the tournament entry, tournament bag and 0.5l of kofola with each lunch. Food and accommodation is extra.

Poplatok sa platí bankovým prevodom, spolu s poplatkom za jedlo (oba obedy) a prípadný ace pool. Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "BUD18" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

 

The player fee (plus the food fee for both lunches and possibly ace pool) should be paid by a bank  transfer. The payment info can be found below, do not forget to write in the note to payee the text "BUD18" and your name. If you pay for more players, list all their names. 

     

JEDLO

 

FOOD

Piatok večera

Vybavená je večera v Lindave (treba ju objednať v registračnom formulári, platí sa však na mieste).

Ak chcete jesť v KVAK-u, berte do úvahy že tam majú svatbu. Bude síce možnosť sa najesť, ale obsluha bude pomalá (a môže byť 2-3 hodinové okno bez varenia).

 

Friday dinner

You can choose a dinner in Lindava from the options in the registration form (needs to be ordered beforehand, but you pay on site).

If you want to eat in KVAK, be aware that there is a wedding thereK. It will be possible to get food, but there is a risk of long waiting times (including possiblility of 2-3 hours window without any cooking at all).

Sobota/Nedeľa raňajky 

Raňajky v sobotu aj v nedeľu v penzióne Lindava stoja 3 €/deň. Objednajte si ich pri príchode do penziónu, platí sa na mieste spolu s ubytovaním.

 

Saturday/Sunday breakfast

Breakfast in pension Lindava costs 3 €/day. Ordering is at check-in in Lindava. Pay together with your acccommodation.

Obed sobota

V Kvaku, masitá a vegetaránska možnost, vyberte si z možností pri registrácii.

 

Saturday lunch

At restaurant Kvak. There is a meat and vegetarian option, choose at registration.

Sobota večera

V reštaurácii KVAK z limitovaného výberu z ich menu. Objednajte si v registračnom formulári, platí sa na mieste.

 

Saturday Dinner

Saturday dinner is at restaurant KVAK from a limited subset of their menu. Make choir choice in the registration form, please. You pay on your own at dinner time.

Nedeľa obed

V Kvaku, podľa registračného formuláru. 

Cenu za oba obedy je potrebné zaplatiť prevodom spolu s registračným poplatkom za turnaj.

 

Lunch Sunday

At restaurant Kvak, according to the registration form.

Please pay for both lunches together with the registration fee.

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Penzión Lindava (bývalý UNISTAV), Jablonecka 2, Budmerice, 48.353536,17.416451  Mapa, v žltom kruhu na mape na tejto stránke.

Ubytovať sa možno od piatku do nedele alebo len od soboty do nedele v dvoj a trojposteľových izbách.  Vybavili sme výbornú cenu len 10 € za osobu na noc, bez ohľadu na typ izby.

Kapacita je 50 miest, v prípade zaplnenia je možnosť vybaviť ďalšie izby (WC/sprchy spoločné na chodbe) za 8€ za osobu na noc

 

Pension Lindava (former UNISTAV), Jablonecka 2, Budmerice, 48.353536,17.416451  Map, see also yellow circle on the map on this page.

The rooms are available either Friday-Sunday or Saturday-Sunday. Double and triple rooms are available. We managed to get a great price of 10 € per night per person, regardless of the room size.

Capacity is 50 beds, if this gets full, there is a possibility to arrange more rooms (with common WC/bathrooms) for  8 € per night per person

Veľkosť izieb negarantujeme, ale pokúsime sa všetkým hráčom zabezpečiť požadovanú veľkosť izby. Ak máte záujem byť s niekým konkrétnym na izbe, uveďte to v poznámke pri registrácii. 

 

We do not guarantee the room size although we will try to accommodate all players' preferences. If you have a preferred roommate, please indicate it in the note during registration. 

Ubytovanie aj raňajky sa platia až na mieste priamo poskytovateľovi ubytovania.  Zaplatiť treba do soboty večera.   Accommodation and breakfast will be charged directly by the accommodation provider at the hotel. You should pay by Saturday night.
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK4275000000004005392160   IBAN: SK4275000000004005392160
BIC/SWIFT: CEKOSKBX   BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Meno: Stefan Dobrev   Account Holder: Stefan Dobrev
Názov banky: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR   Name of the Bank: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR
Adresa banky: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko
  Bank Address: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko
Note: Uveďte text "BUD18" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe.   Note: Write "BUD18" and your name/names in the note to the recipient 

Platbou prevodom platíte turnajové poplatky, esový fond, sobotňajší a nedeľný obed. 

 

The online transfer should cover the cost of your tournament fee, ace poo and lunches on  Saturday and Sunday. 

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Stefan Dobrev

 

Tournament director: Stefan Dobrev

Súťažná komisia: Martin Krička, Michal Kúdela

 

Competion Commission: Martin Krička, Michal Kúdela