Majstrovstvá Slovenska (October 12, 2019)

From: October 12, 2019

To: October 13, 2019

Location: Hlohovec

Capacity: 80

Reserved for Slovak players: 48

Director

  • Name: Soňa Švecová
  • Phone: 0908086164
  • Email: sonasvecova1987@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

     

WHERE

V zámockom parku Hlohovec.

 

In the Hlohovec castle park.

 

 

 

POPIS

 

DESCRIPTION

Tento rok budú na turnaji prebiehať Majstrovstvá Slovenska v discgolfe v kategóriách OPEN (MPO) a WOMEN (FPO). Na hráčov čaká tradičné ihrisko, s malými modifikáciami. 

 

This year the tournament will serve as the Slovak Disc Golf Championship in divisions MPO and FPO. Players can look forward to play the traditional layout that will have small modifications compared to last years.

 

 

 

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C   PDGA C
     

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

     

Ihrisko má 16 jamiek a nachádza sa v krásnom zámockom parku. Terén a bohatá prítomnosť stromov umožňujú striedanie kopcovitých jamiek s rovinatými a množstvo technicky náročných jamiek. Všetci hráči hrajú tri kola po 16 jamiek.  Najlepších 5 hráčiek v kategórii FPO a 8 hráčov v kategórii MPO odohrá finálové kolo na jamkách 1, 8, 9, 10, 11, 12.

 

The course has 16 holes and is set in a beautiful castle park. The terrain and abundance of large trees allow a mixture of flat and hilly holes with some that will require tricky technical shots.  All players play three rounds of 16 holes. Top 5 FPO and top 8 MPO players will play final lap on holes 1, 8, 9, 10, 11, 12.

V prípade rovnosti na prvom mieste MPO, FPO, MJ18, FJ18, alebo prvých troch miestach niektorej z kategórií MSR o poradí hráčov v rámci MSR rozhodne rozstrel na jamkách číslo 1, 8, 9, 10, 11, 12.

 

In case of a tie on the first place in MPO, FPO, MJ18, FJ18 and the first three places in divisions of Slovak championships the tie will be decided on holes 1, 8, 9, 10, 11, 12.

MAPA IHRISKA

 

COURSE MAP

 Mapa ihriska    Course map
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 11. októbra 2019

 

Friday, October 11, 2019

15:00 ihrisko pripravené na tréning

 

15:00 the course ready for practise 

Sobota 12. októbra 2019

 

Saturday October 12, 2019

08:15 registrácia hráčov na mieste turnaja

 

08:15 on-site registration

08:30 stretnutie hráčov

 

08:30 player’s meeting

09:00 prvé kolo (16 jamiek)

 

09:00 1st round (16 holes)

12:15 prestávka na obed 

 

12:15 lunch break

14:00 druhé kolo (16 jamiek)

 

14:00 2nd round (16 holes)

Nedeľa 13. októbra 2019

 

Sunday October 13, 2019

08:30 stretnutie hráčov   08:30 player’s meeting
09:00 tretie kolo (16 jamiek)   09:00 3rd round (16 holes)
12:15 prestávka na obed    12:15 lunch break
14:00 finále (6 jamiek)   14:00 Final round (6 holes)

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia je na tejto stránke od 12.9.2019, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration is on this website from September 12, 2019 or, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration. 

     

V poznámke v registračnom formulári uveďte čokolvek považujete za relevantné.

 

In the note in the on-line registration form indicate nything that you consider relevant.

Turnaj je otvorený pre zahraničných hráčov, 48 miest na turnaji je však rezervovaných pre slovenských hráčov počas prvých dvoch týždňov registrácie.   The tournament is open for intenrational players, however, 48 spots will be reserved for Slovak competitors during the first two weeks of the registration. 
     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

18 € včasný turnajový poplatok na hráča (zaplatený do 04.10.2019)

 

18 € early bird player fee (received by October 4, 2019)

10 € včasný turnajový poplatok na juniorského hráča MJ18 (hráči narodení v roku 2001 a skôr, poplatok prijatý do 04.10.2019)

 

10 € early bird player fee MJ18 - junior players born in 2001 or later, received by October 4, 2019)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

25 € neskorý turnajový poplatok (zaplatený na mieste počas registrácie), žiadne zľavy pre členov SAF

 

25 € late player fee (paid during the on-site registration), no discounts for SAF members. 

Poplatok sa platí bankovým prevodom, spolu s obedom v sobotu. Platobné info nižšie, nezabudnite uviesť do poznámky pre príjemcu text "HC19" a svoje meno. Ak platíte za viac hráčov naraz, uveďte všetky ich mená. 

 

The player fee should be paid by a bank transfer. The payment info can be found below, do not forget to write in the note to payee the text "HC19" and your name. If you pay for more players, list all their names. 

Neskorý turnajový poplatok musia hráči uhradiť najneskôr počas registrácie hráčov na mieste turnaja v sobotu ráno.     The late tournament fee must be paid during the on-site registration on Saturday morning. 
     

JEDLO

 

FOOD

Sobota obed

Viac informácii o strave (obedoch) zverejníme na tejto stránke neskôr. 

 

Saturday Lunch

More information aboud food options will be published on this site later.

     
     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

 Organizátor nezabezpečuje ubytovanie pre súťažiacich. Ubytovanie je možné napríklad v týchto hoteloch a penziónch.

www.hoteljelen.sk €€€

www.stofing.sk €€€

www.penzionmlk.sk €

www.penzionpompano.sk  €

 

The organizers do not directly provide accommodation. Please, contact the accommodation providers directly.

www.hoteljelen.sk €€€

www.stofing.sk €€€

www.penzionmlk.sk €

www.penzionpompano.sk  €

     
     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN: SK6109000000005057583270   IBAN: SK6109000000005057583270
BIC/SWIFT: GIBASKBX   BIC/SWIFT: GIBASKBX
Meno: Martin Chalány    Account Holder: Martin Chalány 
Názov banky: Slovenská sporiteľňa   Name of the Bank: Slovenská sporiteľňa
Adresa banky: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovensko   Bank Address: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovakia
Note: Uveďte text "HC19" a vaše meno/mená v správe pre adresáta pri platbe.   Note: Write "HC19" and your name/names in the note to the recipient 
     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Soňa Švecová

 

Tournament director: Soňa Švecová

Súťažná komisia: Martin Chalány, Michal Kúdela

 

Competion Commission:Martin Chalány, Michal Kúdela