BTS Urban Mayday - Team Event (May 04, 2019)

From: May 04, 2019

To: May 05, 2019

Location: Bratislava, FMFI UK

Capacity: 64

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned:

Registration:

  • will open on 20:00 March 30, 2019

About:

OFICIÁLNA TURNAJOVÁ STRÁNKA (v anglickom jazyku)

TOURNAMENT WEBSITE

Všetky informácie o turnaji vrátane registrácie nájdete na externej turnajovej stránke: http://rkfrisbee.wix.com/btsmayday

All info about the tournament including registration are on the external tournament website: http://rkfrisbee.wix.com/btsmayday

   

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

GENERAL INFO

Piaty ročník BTS Urban Mayday, ktorý prináša discgolf priamo do Bratislavy sa uskutoční cez druhý májový víkend. Tento rok bude mať turnaj netradičný tímový formát.  

 

The fifth edition of the tournament BTS Urban Mayday brings discgolf directly to the city of Bratislava over the Mayday weekend. This year the tournament will have a nontraditional team competition format. 

 

Všetky pravidlá nájdete na externej turnajovej stránke. A za pár dní aj po slovensky na tejto stránke.   All rules can be found at the external tournament site. 

KDE

WHERE

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava

   

IHRISKO / FORMÁT

COURSE / FORMAT

18 jamkový XXL layout ihriska 

18 holes XXL layout

Hrať sa bude v okolí FMFI UK špeciálny turnajový rozšírený XXL layout ihriska s množstvom technických jamiek, par ihriska 64, celková dĺžka jamiek cca. 1900 metrov. Ihrisko sa nachádza v kombinovanom mestskom a parkovom prostredí s prirodzenými oblasťami mimo ihriska akými sú cesty, chodníky, či budovy. Takmer každá jamka má mierne výškové prevýšenie. 

The tournament will be played on the special extented tournament XXL layout with many technical holes, par 64, total length approx. 1900 m. The course is set in a combined urban/park environment with natural OBs created out of roads, walkways and buildings. Almost every hole has some moderate elevation change. 

Kompletný opis ihriska nájdete na oficiálnej turnajovej webstránke. 

A comple description of the course is on the tournament website.

   

PROGRAM TURNAJA

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 3. mája 2019

Friday, May 3, 2019

13:00 Otvorenie ihriska na tréning (okrem jamiek č. 3, 6, 8)

13:00 Course ready for practice (excluding Holes #3, #6, #8)

15:00 Otvorenie všetkých jamiek na tréning

15:00 All holes open for practice

18:40 Ihrisko sa zatvára (prenosné koše na noc odstránene z ihriska) 18:40 Course closes (portable baskets removed for the night)
19:00 Povinné hráčske stretnutie @ FMFI UK 19:00 Mandatory Players' meeting @ Comenius University
20:00 Večera @ reštaurácia DRAG 20:00 Dinner @ DRAG Restaurant
   

Sobota 4. mája 2019

Saturday, May 4, 2019

08:00 Vyzdvihnutie skórkariet  na jamke č. 1 

08:00 Scorecard pick-up  @ Hole #1 

08:30 Štart prvého a druhého kola (9 jamiek prváho zápasu okamžite nasledovaných 9 jamkami druhého zápasu)

08:30 Start of joint Rounds 1-2 (9 holes first match followed immediately by 9 holes 2nd match) 

11:30 Obed @ FREEFOOD 

11:30 Lunch @ FREEFOOD Restaurant

13:30 Štart tretieho kola

13:30 Start of the third round

16:00 Štart štvrtého kola

16:00 Start of the fourth round

18:30 Individuálna alebo spoločná večera, Bratislava City Festival

18:30 Individual or common players dinner, Bratislava City Festival

   

Nedeľa 5. mája 2019

Sunday, May 5, 2019

08:00 Vyzdvihnutie skórkariet  na jamke č. 1 

08:00 Scorecard pick-up  @ Hole #1 

08:30 Štart piateho kola (štvrťfinále)

08:30 Start of the fifth round (quaterfinals)

10:10 Štart šiesteho kola (semifinále)

10:10 Start of the sixth round (semifinals)

12:10 Obed @ FREEFOOD

12:10 Lunch @ FREEFOOD Restuarant 

13:30 Štart finále

13:30 Start of the final round 

16:00 Vyhodnotenie turnaja 

16:00 Awards ceremony

   

REGISTRÁCIA

REGISTRATION

Registrácia je otvorená na externej stránke https://rkfrisbee.wixsite.com/btsmayday/registration

Na stránke je uvedená aj výška poplatkov. 

Registration is open on the external website:

https://rkfrisbee.wixsite.com/btsmayday/registration

The website also contains registration fees details. 

   

TURNAJOVÁ KOMISIA

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Roman Miezga, Richard Kollár

Sport Commission: Katka Boďová, Roman Miezga, Richard Kollar